Grøn Industris persondatabehandling-GDPR

        Download her:    Grøn-Industri-målrettet-arbejde-med-persondata-maj-2018.pdf

Standardvilkår

GENERELT

 1. Grøn Industri standard (Standardvilkår) ved ordreafgivelse, herunder vedhæftede bilag (samlet i aftalen) mellem kunden (herefter Kunden) og Grøn Industri A/S (herefter Grøn Industri,) gælder nedennævnte for leverede ydelser fra Grøn Industri, medmindre andet er aftalt skriftligt.Standardvilkårene indeholder Grøn Industris standard køb (køb af produkter eller tjenester, dvs. Grøn Industri leverer varer til Kunden).

  Tilføjelser til eller afvigelser fra standard vilkår skal aftales skriftligt. Standardvilkår kan ændres uden yderligere varsel af Grøn Industri og træder i kraft for nye ordrer fra kunden. Energiaftaler indgået med senere tilføjelse, afvigelser eller ændringer af aftalte leveringer og ordreafgivelse på tjenesteydelser eller produkter fra Grøn Industri antages udført af autoriseret personale til kundens adresse, og Kunden skal til enhver tid opgive en kontaktperson som formodes at have bemyndigelse til at kunne tegne Kunden. Produktinformation som tegninger, brochurer og tekniske data er kun vejledende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

  DEFINITIONER

 1. 2.1 Levering: Det tidspunkt kunden modtager leverancen på det aftalte sted.2.2 Installation: Den dag Grøn Industri har afsluttet den aftalte installation, og har givet kunden meddelelse.

  2.3 Produkter: Udstyr (produkter) og services.

  2.4 Tjeneste: Den ekspertise og viden Grøn Industri mod betaling stiller til rådighed for Kunden.

  2.5 Vederlag: de tjenester og produkter Kunden i henhold til denne aftale, modtager fra Grøn Industri.

  2.6 normal arbejdstid: Mandag - fredag (hverdage) på. 09:00-16:30, fredag 09:00-16:00.

  PRIS OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. 3.1 Energiaftalen faktureres ved levering eller på installationsdagen hvis Grøn Industri vil foretager installationen. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Medmindre andet er aftalt, er alle priser er gældende i 30 dage fra fremsendt tilbudsdato og er opgivet i DKK ekskl. moms. Løbende faste tjenester iflg. aftalen skal betales forud fra den aftalte startdato per termin, medmindre andet er aftalt og faktureres første gang til det nærmeste hele termin, medmindre anden faktureringsperiode er aftalt.3.2 Grøn Industri er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser, der er forbundet med forsinkelser ud over den dækning, der ligger bag skadeserstatning.

  3.3 Medmindre andet er aftalt, leverer Grøn Industri altid Ex Works (Incoterms 2000) fra den adresse hvorfra Grøn Industri lagerfører, eller direkte fra Grøn Industri underleverandør adresse. Forsendelse omkostninger udlægges af Grøn Industri og faktureres kunden sammen med varerne. Såfremt levering ikke kan finde sted på grund af omstændigheder hvor Kunden er ansvarlig, forpligter Grøn Industri sig til at arrangere opbevaring af varerne, indtil Kunden er klar til at modtage leverancen. Grøn Industri er berettiget til at opkræve opbevaringsgebyrer og andre tilhørende omkostninger.

  3.4 Alle priser er for arbejde inden for normal arbejdstid. Transportomkostninger faktureres for rejseomkostninger til aktuelle priser. Derudover faktureres kilometer pris fra første kilometer i henhold til statens takster. Omkostningerne ved færger, tog, fly, vejafgift, parkering, osv. opkrævet yderligere. Tillæg for arbejde imellem kl. 16:00 og 20:00 tillægges 50% af den normale timeløn. Tillæg for arbejde udført efter kl. 20.00 og på helligdage og weekender tillægges 100% af den normale timeløn.

  3.5 Ved forsinket betaling opkræver Grøn Industri morarenter i overensstemmelse med den gældende lovgivning vedrørende betaling af morarenter. Manglende betaling ud over over 30 dage giver Grøn Industri  ret til at opsige indgået aftale med 30 dages varsel. Opsigelsen bortfalder, hvis det skyldige beløb og påløbne renter til og med den dag, betalingen er betalt inden udløbet af den nævnte periode på 30 dage.

  3.6 Såfremt love, politikker, gebyrstruktur osv. ændres, efter at aftalen er underskrevet, og sådanne ændringer påvirker Grøn Industri omkostninger eller fremskridt / leveringsmuligheder, kan hver af Grøn Industri kræver en ændring i den aftalte pris og / eller fremdrift / leveringsplan, der afspejler virkningen af sådanne afgørelser eller ændringer med virkning fra den dag, ændringen trådt i kraft. Når ændringer i valutakurser, der påvirker omkostninger Grøn Industri har i forbindelse med leverancerne kan Grøn Industri justere priserne i overensstemmelse hermed uden yderligere varsel. Grøn Industri kan ændre aftale satser med en måneds skriftligt varsel til forbrugerprisindekset for varer og tjenesteydelser, er begrænset til to gange om året. Grøn Industri kan ændre aftale satser med en måneds skriftligt varsel i overensstemmelse med ændringer i prisen på arbejdskraft og dele, herunder f.eks dokumenteret pris fra leverandørerne. Desuden er priserne sat op ved udløbet af garantiperioder.

  3.7 Hvis der ikke er aftalt pris for installation eller andre services fra Grøn Industri, der skal betales for den medgåede tid og materialer.

  3.8 Hvis kunden ønsker en ændring i den aftalte leverance, som betyder det leveringsforpligtelsernes art og / eller omfang er anderledes end antaget, Grøn Industri berettiget til at kræve ændringer i vederlag og / eller tidsplaner.

  3.9 Hvis kunden ønsker tjeneste / support / drift / vedligeholdelse uden en sådan aftale blev indgået på forhånd, eller at en sådan bistand skal udføres uden for det aftalte service periode, følgende priser gælder uanset dag og tidspunkt:

  - Udryknings gebyr pr gang til rejse til Kunden, DKK 5.000 + moms.

  - Timepris for arbejde og rejse pr påbegyndt arbejdstime, DKK 1.200 + moms.

  3.10 Grøn Industri har pant i leverancen, indtil fuld betaling er foretaget.

  FORBEREDELSE - OPSTILLINGSSTEDET

 2. 4.1 Kunden har egen regning ansvar for at klargøre installationsstedet, herunder arrangere en særskilt strømforsyning, jordtilslutning, fremføring til tilslutningspunktet , køling og ventilation.4.2 Grøn Industri er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser, der opstår som følge af fejl i anlæg eller andre forberedende tiltag Kunden er ansvarlig for.

  4.3 Hvis installationsstedet ikke er klar eller tilgængelig på det aftalte tidspunkt, og det ikke er på grund af omstændigheder Grøn Industri hæfter for, kan Grøn Industri kræver økonomisk kompensation for udgifter / tab og efterspørgsel udskydelse af leveringstiden i overensstemmelse hermed.

  4.4 Kunden skal sørge for at Grøn Industri kan udføre aftalte ydelser, herunder sikre, at Grøn Industri  får den nødvendige adgang til lokaler, og at alle nødvendige godkendelser fra tredjemand er tilgængelige for at arbejdet kan færdiggøres.

  RISIKOOVERTAGELSE

 3. Kunden bærer risikoen for varen ved tyveri eller beskadigelse efter levering.
 4. GARANTI OG KLAGE
 5. 6.1 Medmindre andet er aftalt, garanterer Grøn Industri, at leverede produkter er fri for fejl i en garantiperiode på 36 måneder. Garantiperioden starter ved levering. Hvis Grøn Industri vil foretage installationen, starter garantiperioden på installationsdagen og varer 12 måneder.6.2 For standard udstyr fra underleverandør, Kunden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, kan Kunden ikke kræve mere omfattende rettigheder end Grøn Industri har en aftale med underleverandøren om eller som følger underleverandørens normale kundekontrakter. Sådanne betingelser er til rådighed for kunden efter anmodning Grøn Industri. Ved levering af udstyr fra underleverandører med specifikationer er Kunden ansvarlig for at læse manualer og andre vilkår samt betingelser der kommer med udstyret.

  6.3 Grøn Industris garantier dækker ikke omstændigheder hvor kunden bærer risikoen, såsom ulykke, brand, lynnedslag, overspænding, statisk elektricitet, vandskade, miljømæssige / klimatiske faktorer, der falder uden for specifikationerne eller skader, der er afholdt i forbindelse med byggeriet. Grøn Industri er ikke ansvarlig, hvis leveringen udsættes for unormal eller uautoriseret brug eller anvendelse, der er i modstrid med anbefalinger / retningslinjer fra Grøn Industri. Grøn Industri er ikke ansvarlig, hvis kunden foretager ændringer, modifikationer eller tilslutninger andet udstyr, vedligeholdelse, etc. ikke er godkendt af Grøn Industri.

  6.4 Hvis Kunden konstaterer fejl, skal Kunden uden unødig forsinkelse og med absolut frist 12 måneder iht. § 6.1, skriftligt klage til Grøn Industri. Om Krav på ydelser udført af Grøn Industri, skal dette ske skriftligt senest 14 dage efter, at arbejdet er udført. Klagen skal indeholde en specificeret beskrivelse af defekten. Hvis en indsigelse kan ikke rettidigt, bortfalder Kundens ret til mangel og Grøn Industri er fakturerbare. Grøn Industri dækker de omkostninger, der er forbundet med garanti eksklusive fragt og transportforsikring tilhørende udstyr fra Kunden til den adresse Grøn Industri for overhalinger / reparationer. Hærder i henhold til denne garanti, vil ske inden for normal åbningstid. Hvis kunden kræver det, kan helbrede også finde sted uden for disse timer, eller helbredelse kan ske hos kunden, men så i begge tilfælde af Grøn Industri almindelige timepriser for denne type arbejde. Grøn Industri forbeholder sig ret til efter eget valg enten at foretage afhjælpende / reparation, udskiftning eller levere et forholdsmæssigt afslag i prisen.

 6. MISLIGEHOLDELSE OG SKADERHvis Grøn Industri ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til energiftalen og det ikke er på grund af forholdene hos Kunden eller andre omstændigheder uden for Grøn Industris kontrol, medfører det ikke skadeserstatning for forhold, der er brud på aftalen fra Grøn Industri side. Ved manglende betaling af kunden, kan Grøn Industri standse aftalen med fem dage fra skriftligt varsel. Hvis Kunden på anden måde ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan Grøn Industri kræve erstatning for merudgifter som skønnes sandsynlige, som Grøn Industri måtte komme til at anvende.Hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den anden part, efter at have givet den part en rimelig frist for afhjælpning af situationen opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved at hæve Kunden skal betale for udførte betalinger indtil annulleringen dato. Misligholdelse af aftalen, den berørte kan kræve erstatning for dokumenteret økonomisk tab ved generelle principper for erstatning i aftaler med følgende begrænsninger parti:
  1. a) indirekte tab og tab af data, er ikke omfattet. Indirekte tab omfatter, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste af nogen art, tab som følge af driftstab, tab af brug, skader på andre genstande eller immaterielle aktiver og tredjepartslogistik fordringer.
  2. b) Hver parts samlede økonomiske ansvar må under ingen omstændigheder overstige 50% af entreprisesummen (ekskl. moms.). For rammeaftaler kan kræve erstatning for hver leverance (call-offs eller ordre) i rammeaftalen kan ikke overstige 50% af værdien (ekskl. Moms) for den aktuelle levering. Det overordnede ansvar for rammeaftalen ikke overstige DKK 500.000, -. Overordnede erstatning og godtgørelse for vedligeholdelsesaftaler kan ikke overstige det samlede vederlag (ekskl. Moms) ved aftale af det pågældende kalenderår påstand.
 7. FORTROLIGHEDParterne må ikke videregive eller tillade uautoriseret adgang til oplysninger om den anden part systemer, tekniske installationer, personale, business analyser og beregninger og andre forretningshemmeligheder, som ikke er offentligt kendte, at den part, om i forbindelse med kontrakten og ydeevne af aftalen. Det gælder både for vores egne medarbejdere og med partnere.
 8. FORCE MAJEUREHvis købet er helt eller delvist forebygges eller betydeligt hæmmet af faktorer, som i henhold til dansk lovgivning vil blive bedømt som Force Majeure, suspenderede Grøn Industris forpligtelser i det omfang spørgsmålet er relevant, og så længe forholdet varer.
 9. OVERDRAGELSERettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale kan ikke overdrages eller på nogen måde overføres til andre uden den andens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke ske uden begrundelse. Aftalen kan dog overdrages til et andet selskab i samme koncern. Grøn Industri kan frit bruge factoring og anden overdragelse af tilgodehavender.
 10. LOVGIVNING - TVISTBILÆGGELSERIndgået aftale skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.Tvister, der opstår som følge af disse aftaler, så vidt muligt, afgøres i mindelighed mellem parterne. Hvis tvister ikke kan løses i mindelighed, kan hver af parterne forelægge tvisten for de almindelige domstole. Københavns byret er aftalt som mødested.
Fields marked with an * are required

Få gratis viden om din virksomheds besparelsespotentiale!

Vi screener dit nuværende energiforbrug til varme, vand og lys uden beregning.

Udfyld formularen nedenfor og få en gratis screening samt et tilbud på bedre og billigere lys, en effektiv varmepumpe eller nye solceller, der kan nedsætte dit elforbrug med op til 70%.

Ring eller skriv.
Det er helt uforpligtende.

70 605 601

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin